Thomas Saenger

Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (blå)" Thomas Saenger: "MODERNE KOSCHER (gul)" Thomas Saenger: "CURVES" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING"
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (blå)
(2012)
oil on canvas
118 x 192
Thomas Saenger:
MODERNE KOSCHER (gul)
(2012)
oil on canvas
118 x 192
Thomas Saenger:
CURVES
(2012)
oil on canvas
70 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING
(2012)
oil on canvas
195 x 256
Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II" Thomas Saenger: "VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III" Thomas Saenger: "STJERNEFISKE"
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING I
(2012)
oil on canvas
150 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING II
(2012)
oil on canvas
160 x 100
Thomas Saenger:
VÅR ALLES FAMILIÆRE TVILLING III
(2012)
oil on canvas
150 x 100
Thomas Saenger:
STJERNEFISKE
(2012)
oil on canvas
150 x 188
Thomas Saenger: "MELLOM ROMMET OG DØDEN"    
Thomas Saenger:
MELLOM ROMMET OG DØDEN
(2012)
oil on canvas
150 x 188
   
Norwegian English