Jørgen Platou Willumsen

Jørgen Platou Willumsen: "MOT KVELD" Jørgen Platou Willumsen: "INNMARSJ" Jørgen Platou Willumsen: "BÃ…L" Jørgen Platou Willumsen: "ALENE"
Jørgen Platou Willumsen:
MOT KVELD
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
INNMARSJ
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BÃ…L
(2020)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ALENE
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "AVSLUTNINGEN" Jørgen Platou Willumsen: "BLÃ… REISE" Jørgen Platou Willumsen: "BLÃ…TIMEN" Jørgen Platou Willumsen: "BRE "
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
AVSLUTNINGEN
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
BLÃ… REISE
(2020)
acrylic on canvas
120 x 170
Jørgen Platou Willumsen:
BLÃ…TIMEN

acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BRE

acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "DA SOLEN GIKK NED" Jørgen Platou Willumsen: "DAGENE DU IKKE GLEMMER" Jørgen Platou Willumsen: "DAGENS FØRSTE LYS" Jørgen Platou Willumsen: "DER FREMME"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DA SOLEN GIKK NED
(2021)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DAGENE DU IKKE GLEMMER
(2021)
acrylic on canvas
120 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DAGENS FØRSTE LYS
(2021)
acrylic on canvas
140 x 180
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DER FREMME
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen: "GJENSKINN" Jørgen Platou Willumsen: "GRØNN HIMMEL" Jørgen Platou Willumsen: "GRØNT LANDSKAP" Jørgen Platou Willumsen: "HORISONT"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GJENSKINN
(2021)
acrylic on canvas
50 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GRØNN HIMMEL
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GRØNT LANDSKAP
(2021)
acrylic on canvas
50 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
HORISONT
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "HØYLYS" Jørgen Platou Willumsen: "INNMARS" Jørgen Platou Willumsen: "JEGER" Jørgen Platou Willumsen: "LYSET "
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
HØYLYS
(2021)
acrylic on canvas
100 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
INNMARS
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
JEGER
(2021)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
LYSET
(2021)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "LYSET SOM BRØT GJENNOM" Jørgen Platou Willumsen: "LYSET 4" Jørgen Platou Willumsen: "SISTE  REST AV LYS" Jørgen Platou Willumsen: "MORGEN "
Jørgen Platou Willumsen:
LYSET SOM BRØT GJENNOM
(2021)
acrylic on canvas
80 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LYSET 4
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SISTE REST AV LYS
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
MORGEN
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "NATT" Jørgen Platou Willumsen: "PÃ… TIDE Ã… GI SEG" Jørgen Platou Willumsen: "SKOGSHORN" Jørgen Platou Willumsen: "SNØ"
Jørgen Platou Willumsen:
NATT
(2021)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
PÃ… TIDE Ã… GI SEG
(2021)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SKOGSHORN

acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SNØ

acrylic on canvas
50 x 60
Jørgen Platou Willumsen: "GLITTERTIND" Jørgen Platou Willumsen: "STJERNEHIMMEL" Jørgen Platou Willumsen: "UENDELIGHET" Jørgen Platou Willumsen: "VEIEN HJEM"
Jørgen Platou Willumsen:
GLITTERTIND

acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
STJERNEHIMMEL

acrylic on canvas
80 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
UENDELIGHET
(2021)
acrylic on canvasl
80 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VEIEN HJEM
(2021)
acrylic on canvas
60 x 60
Jørgen Platou Willumsen: "VENNER" Jørgen Platou Willumsen: "BLÃ… SKYGGE" Jørgen Platou Willumsen: "VIDDA" Jørgen Platou Willumsen: "VEIEN UT"
Jørgen Platou Willumsen:
VENNER
(2021)
acrylic on canvas
80 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BLÃ… SKYGGE
(2021)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VIDDA
(2021)
acrylic on canvas
80 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VEIEN UT
(2020)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERLAG" Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERLAG" Jørgen Platou Willumsen: "HØYONNA" Jørgen Platou Willumsen: "SUMMERTIME"
Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERLAG
(2020)
acrylic on canvas
45 000
Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERLAG
(2020)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
HØYONNA
(2020)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SUMMERTIME
(2019)
acrylic on canvas
55 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "BLUE VOYAGE" Jørgen Platou Willumsen: "VINTERNATT" Jørgen Platou Willumsen: "BLÃ…TIMEN" Jørgen Platou Willumsen: "GLITTERTIND"
Jørgen Platou Willumsen:
BLUE VOYAGE
(2019)
acrylic on canvas
55 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
VINTERNATT
(2019)
acrylic on canvas
140 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
BLÃ…TIMEN
(2019)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
GLITTERTIND
(2019)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "HURRUNGA" Jørgen Platou Willumsen: "SKOGSHORN" Jørgen Platou Willumsen: "DEN TIDEN VI HADDE?" Jørgen Platou Willumsen: "SNØHETTA"
Jørgen Platou Willumsen:
HURRUNGA
(2019)
acrylic on canvasy
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SKOGSHORN
(2019)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DEN TIDEN VI HADDE?
(2019)
acrylic on canvas
160 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
SNØHETTA
(2019)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERE #2" Jørgen Platou Willumsen: "HØYONNA " Jørgen Platou Willumsen: "AUGUST" Jørgen Platou Willumsen: "SKOGEN"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERE #2
(2018)
acrylic on canvas
120 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
HØYONNA
(2018)
acrylic on canvas
60 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
AUGUST
(2019)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SKOGEN
(2019)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "BARNDOM" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONNA #2" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONNA #3" Jørgen Platou Willumsen: "EN JEGER FINNER VEIEN HJEM"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BARNDOM
(2019)
acrylic on canvas
40 x 30
Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONNA #2
(2019)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONNA #3
(2019)
acrylic on canvas
60 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
EN JEGER FINNER VEIEN HJEM
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "FLØTER" Jørgen Platou Willumsen: "FURUSKOGEN" Jørgen Platou Willumsen: "HÅNDVERK" Jørgen Platou Willumsen: "SISTE REST AV LYS"
Jørgen Platou Willumsen:
FLØTER
(2018)
acrylic on canvasyy
80 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FURUSKOGEN
(2018)
acrylic on canvasy
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
HÅNDVERK
(2018)
acrylic on canvas
80 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SISTE REST AV LYS
(2018)
acrylic on canvas
8+ x 100
Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERE " Jørgen Platou Willumsen: "FRIHET" Jørgen Platou Willumsen: "VINTER I SKOGEN" Jørgen Platou Willumsen: "JEGERE"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERE
(2018)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
FRIHET
(2018)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen:
VINTER I SKOGEN
(2018)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
JEGERE
(2018)
acrylic on canvasl
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "INN I DET UKJENTE" Jørgen Platou Willumsen: "FRA EN ANNEN TID" Jørgen Platou Willumsen: "HOGST" Jørgen Platou Willumsen: "LYDEN AV BÅL"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
INN I DET UKJENTE
(2018)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FRA EN ANNEN TID
(2018)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
HOGST
(2018)
acrylic on canvas
120 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
LYDEN AV BÅL
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "NOEN VENTER HJEMME" Jørgen Platou Willumsen: "Ã…KER" Jørgen Platou Willumsen: "SOM OM TIDEN STOD STILLE" Jørgen Platou Willumsen: "SØNDAG"
Jørgen Platou Willumsen:
NOEN VENTER HJEMME
(2018)
acrylic on canvasyl
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
Ã…KER
(2018)
acrylic on canvasy
50 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SOM OM TIDEN STOD STILLE
(2018)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SØNDAG
(2019)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "DEN GANG DA" Jørgen Platou Willumsen: "LYSET" Jørgen Platou Willumsen: "HØST" Jørgen Platou Willumsen: "STORE AUSBOTNTIND"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
DEN GANG DA
(2018)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LYSET
(208)
acrylic on canvas
50 x 50
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
HØST
(2018)
acrylic on canvas
120 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
STORE AUSBOTNTIND
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "STORE RINGSTIND" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONNA " Jørgen Platou Willumsen: "ALT STARTER ET STED" Jørgen Platou Willumsen: "BIRKEN"
Jørgen Platou Willumsen:
STORE RINGSTIND
(2018)
acrylic on canvas
60 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONNA
(2018)
acrylic on canvas
80 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ALT STARTER ET STED
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BIRKEN
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "MYE VIL HA MER" Jørgen Platou Willumsen: "UTEN TITTEL" Jørgen Platou Willumsen: "VINTERNATT VED FALKETIND" Jørgen Platou Willumsen: "ARBEIDERE 1"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
MYE VIL HA MER
(2018)
acrylic on canvasl
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
UTEN TITTEL
(2018)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VINTERNATT VED FALKETIND
(2017)
acrylic on canvas
120 x 160
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ARBEIDERE 1
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "ARBEIDERE 2" Jørgen Platou Willumsen: "BRANNMENN" Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERE i" Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERE 2"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ARBEIDERE 2
(2017)
acrylic on canvas
80 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
BRANNMENN
(2017)
acrylic on canvas
120 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERE i
(2017)
acrylic on canvas
80 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERE 2
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "FLØTERE 3" Jørgen Platou Willumsen: "GENERASJONER 1" Jørgen Platou Willumsen: "GENERASJONER 2" Jørgen Platou Willumsen: "GENERASJONER 3"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FLØTERE 3
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
GENERASJONER 1
(2017)
acrylic on canvas
120 x 120
Jørgen Platou Willumsen:
GENERASJONER 2
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GENERASJONER 3
(2017)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen: "HESJE" Jørgen Platou Willumsen: "JORDET" Jørgen Platou Willumsen: "LÅVEBRUA" Jørgen Platou Willumsen: "ROMSDALEN"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
HESJE
(2017)
acrylic on canvas
120 x 140
Jørgen Platou Willumsen:
JORDET
(2017)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LÅVEBRUA
(2017)
acrylic on canvas
60 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
ROMSDALEN
(2017)
acrylic on canvas
80 x 80
Jørgen Platou Willumsen: "SEPTEMBER" Jørgen Platou Willumsen: "SKOG" Jørgen Platou Willumsen: "SKOGSARBEIDER" Jørgen Platou Willumsen: "SMIA 1"
Jørgen Platou Willumsen:
SEPTEMBER
(2017)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SKOG
(2017)
acrylic on canvas
60 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SKOGSARBEIDER
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SMIA 1
(2017)
acrylic on canvas
50 x 40
Jørgen Platou Willumsen: "SMIA 2" Jørgen Platou Willumsen: "TAULAG 1" Jørgen Platou Willumsen: "TINEBESTIGERE" Jørgen Platou Willumsen: "VINTER"
Jørgen Platou Willumsen:
SMIA 2
(2017)
acrylic on canvas
100 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
TAULAG 1
(2017)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
TINEBESTIGERE
(2017)
acrylic on canvas
60 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VINTER
(2017)
acrylic on canvas
80 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "ALEXANDER KIELLAND" Jørgen Platou Willumsen: "CHRISTIAN KROGH" Jørgen Platou Willumsen: "EDVARD MUNCH" Jørgen Platou Willumsen: ""
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ALEXANDER KIELLAND
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
CHRISTIAN KROGH
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
EDVARD MUNCH
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
 
Jørgen Platou Willumsen: "KNUT HAMSUN" Jørgen Platou Willumsen: "OLAV DUUN" Jørgen Platou Willumsen: "OLAV H: HAUGE" Jørgen Platou Willumsen: ""
Jørgen Platou Willumsen:
KNUT HAMSUN
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
Jørgen Platou Willumsen:
OLAV DUUN
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
OLAV H: HAUGE
(2017)
acrylic on canvas
80 x 60
 
Jørgen Platou Willumsen: "" Jørgen Platou Willumsen: "KLATRERE" Jørgen Platou Willumsen: "TAULAG" Jørgen Platou Willumsen: "TINDEBESTIGERE"
  Jørgen Platou Willumsen:
KLATRERE
(2017)
print
70 x 50
Jørgen Platou Willumsen:
TAULAG
(2017)
print
50 x 50
Jørgen Platou Willumsen:
TINDEBESTIGERE
(2017)
print
50 x 70
Jørgen Platou Willumsen: "SEIL" Jørgen Platou Willumsen: "SOMMERDAG" Jørgen Platou Willumsen: "SVALESTUP" Jørgen Platou Willumsen: "SLÅTTEN"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SEIL
(2017)
acrylic on canvas
50 x 50
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SOMMERDAG
(2017)
acrylic on canvas
70 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SVALESTUP
(2017)
acrylic on canvas
50 x 50
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SLÅTTEN
(2017)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "" Jørgen Platou Willumsen: "HENRIK IBSEN" Jørgen Platou Willumsen: "SIGRID UNDSET" Jørgen Platou Willumsen: "ROALD AMUNDSEN"
  Jørgen Platou Willumsen:
HENRIK IBSEN
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
SIGRID UNDSET
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
ROALD AMUNDSEN
(2017)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "CLIMBERS" Jørgen Platou Willumsen: "PARIS ROUBAIX" Jørgen Platou Willumsen: "IBSEN" Jørgen Platou Willumsen: "TOUR DE FRANCE"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
CLIMBERS
(2016)
acrylic on canvas
72 x 62
Jørgen Platou Willumsen:
PARIS ROUBAIX
(2016)
acrylic on canvas
120 x 140
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
IBSEN
(2015)
acrylic on canvas
80 x 80
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
TOUR DE FRANCE
(2015)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "SMIA" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRNØYA" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA II" Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA III"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
SMIA
(2015)
acrylic on canvas
150 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRNØYA
(2015)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA II
(2015)
acrylic on canvas
70 x 70
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA III
(2015)
acrylic on canvas
60 x 80
Jørgen Platou Willumsen: "BJØRVIKA IV" Jørgen Platou Willumsen: "FOREDLING" Jørgen Platou Willumsen: "NORDMARKA" Jørgen Platou Willumsen: "GUTTA PÅ SKAUEN"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BJØRVIKA IV
(2015)
acrylic on canvas
50 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
FOREDLING
(2015)
acrylic on canvas
150 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
NORDMARKA
(2015)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GUTTA PÅ SKAUEN
(2015)
acrylic on canvas
100 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "GUTTA PÅ SKAUEN II" Jørgen Platou Willumsen: "LOFOTEN I" Jørgen Platou Willumsen: "LOFOTFISKE" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN II"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
GUTTA PÅ SKAUEN II
(2015)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LOFOTEN I
(2015)
acrylic on canvas
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
LOFOTFISKE
(2015)
acrylic on canvas
70 x 70
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN II
(2015)
acrylic on canvas
100 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN III" Jørgen Platou Willumsen: "VÅRONN " Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 3" Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 2"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN III
(2015)
acrylic on canvas
60 x 60
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VÅRONN
(2015)
acrylic on canvas
120 x 100
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 3
(2015)
ash, steel and copper
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 2
(2015)
ash, steel and copper
Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I 4" Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP PAT.VOL I " Jørgen Platou Willumsen: "KNEIP WEATHERED SERIES" Jørgen Platou Willumsen: "BERLIN"
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I 4
(2015)
ash, steel and copper
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP PAT.VOL I
(2015)
ash, steel and copper
Jørgen Platou Willumsen:
KNEIP WEATHERED SERIES
(2015)
oak, steel, copper, brass and carbon fiber
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
BERLIN
(2014)
oil on canvas
120 x 150
Jørgen Platou Willumsen: "ULSÅKSTØLEN" Jørgen Platou Willumsen: "" Jørgen Platou Willumsen: "LEIF JUSTER (1/20)" Jørgen Platou Willumsen: "ODD BØRRETZEN (1/20)"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ULSÅKSTØLEN
(2014)
acrylic on canvas
100 x 100
  Jørgen Platou Willumsen:
LEIF JUSTER (1/20)
(2013)
lino cut
50 x 40
Jørgen Platou Willumsen:
ODD BØRRETZEN (1/20)
(2013)
linocut
52 x 52
Jørgen Platou Willumsen: "SONJA HENIE (1/20)" Jørgen Platou Willumsen: "EDVARD MUNCH (1/20)" Jørgen Platou Willumsen: "CHRISTIAN KROGH (1/20)" Jørgen Platou Willumsen: "WENCHE FOSS (1/20)"
Jørgen Platou Willumsen:
SONJA HENIE (1/20)
(2013)
linocut
50 x 40
Jørgen Platou Willumsen:
EDVARD MUNCH (1/20)
(2013)
linocut
50 x 40
Jørgen Platou Willumsen:
CHRISTIAN KROGH (1/20)
(2013)
linocut
52 x 52
Jørgen Platou Willumsen:
WENCHE FOSS (1/20)
(2013)
linocut
50 x 40
Jørgen Platou Willumsen: "HENRIK IBSEN (1/20)" Jørgen Platou Willumsen: "TULLINLØKKA" Jørgen Platou Willumsen: "MAJORSTUEN" Jørgen Platou Willumsen: "REGJERINGSKVARTALET"
Jørgen Platou Willumsen:
HENRIK IBSEN (1/20)
(2013)
linocut
50 x 40
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
TULLINLØKKA
(2013)
acrylic on canvas
100 x 120
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
MAJORSTUEN
(2013)
acrylic on canvas
70 x 70
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
REGJERINGSKVARTALET
(2013)
acrylic on canvas
70 x 100
Jørgen Platou Willumsen: "VOGTSGATE" Jørgen Platou Willumsen: "ULLEVÅL SYKEHUS" Jørgen Platou Willumsen: "VIBESGATE" Jørgen Platou Willumsen: "PRINSENSGATE"
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VOGTSGATE
(2013)
acrylic on cnavas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
ULLEVÅL SYKEHUS
(2013)
acrylic on canvas
100 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
VIBESGATE
(2013)
acrylic on canvas
120 x 100
This item is sold!Jørgen Platou Willumsen:
PRINSENSGATE
(2013)
acrylic on canvas
150 x 120
Jørgen Platou Willumsen: "OLE VIGS GATE" Jørgen Platou Willumsen: "THERESESGATE" Jørgen Platou Willumsen: "21 GRAM, SJELENS VEKT"  
Bildet er solgt!Jørgen Platou Willumsen:
OLE VIGS GATE
(2013)
acrylic on canvas
60 x 60
Bildet er solgt!Jørgen Platou Willumsen:
THERESESGATE
(2013)
acrylic on canvas
120 x 150
Bildet er solgt!Jørgen Platou Willumsen:
21 GRAM, SJELENS VEKT
(2013)
photography (5 + 2)
120 x 100
 
Norwegian English